Statuten

1. De stichting heeft ten doel om middels visuele communicatievormen,
(beeldende- en podium) kunstvormen en expressie (beeldtaal), sociale,
culturele en maatschappelijke onderwerpen vanuit diverse perspectieven
onder de aandacht te brengen, en daarmee de maatschappelijke dialoog en
saamhorigheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het onderlinge
begrip tussen mensen, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
ruime zin van het woord.


2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:
a. het ontwikkelen, ondersteunen, realiseren, uitvoeren van - en
participeren in projecten;
b. het (doen) geven en ontwikkelen van cursussen;
c. het (doen) geven van (cultuur-)educatie, al dan niet ten behoeve van
onderwijs aan kinderen en jongeren;
d. het (doen) exposeren van werk en kunstvoorwerpen;
e. het fungeren als kennis- en expertisecentrum;
f. het (doen) bewaren van beeldmateriaal en technieken;
f. het voorzien in een dialoog met de belanghebbenden van de stichting;
g. het werven van fondsen,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


3. Het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een
duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze.